Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:


Provozovatelem internetového obchodu www.veselyklaun.cz je Ilona Fišerová (provozovna: Souběžná 626, 500 12 Hradec Králové, IČ: 86903934, DIČ: CZ7751043388) zapsaná v živnostenském rejstříku pod ev. č. 360201-25450657), e-mail: obchod@veselyklaun.cz,
tel.: 774 729 449 dále jen „prodávající“.

Zákazníkem (dále jen „kupující“) internetového obchodu www.veselyklaun.cz je každá fyzická či právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře, mailem nebo telefonicky.

Uskutečněním objednávky stvrzuje kupující, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.veselyklaun.cz.
Odeslaná objednávka je závazná a lze stornovat telefonicky nebo e-mailem do 1 pracovního dne ode dne odeslání objednávky, pokud zboží již nebylo 
vyexpedováno ze skladu a předáno přepravci.


Všechna práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Způsob platby:

Platba může být provedena:
1. prostřednictvím smluvního přepravce PPL dobírkou při převzetí zboží
2. platbou předem na účet č. 670100-2202016341/6210 vedený u mBANK
3. hotově při osobním převzetí zboží

Dodací lhůty a expedice:

Zboží je expedováno zpravidla ihned, garantované jsou 2 pracovní dny od přijetí objednávky u zboží, které je označeno skladem. V případě, že objednané zboží není právě skladem, prodlužuje se doba expedice na 1 pracovní den od přijetí zboží na sklad. Dodací lhůty u zboží jsou pouze orientační. Ačkoli prodávající pravidelně aktualizuje nabídku zboží na internetových stránkách, nemůže garantovat že ve chvíli potvrzení objednávky bude zboží stále dostupné, obzvlášť v případě jsou-li skladem poslední kusy. V případě, že již není objednané zboží skladem, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o prodloužení doby dodání e-mailem nebo telefonicky (podle uvedených kontaktních údajů v objednávkovém formuláři).
V období od října do prosince je nutné počítat s prodlouženou dobou dodání oproti obvyklým termínům.

 

V případě platby předem na účet prodávajícího se zboží expeduje až po připsání platby na účet prodávajícího.

Doprava a převzetí zboží:

1. 
Dodání zboží s dobírkou přepravní službou PPL je účtováno ve výši 115,-- Kč. Doba dodání je 1-2 pracovní dny od odeslání balíku.

2. Při platbě předem na účet prodávajícího je kupujícímu připočítána k ceně zboží cena dopravy ve výši  95,-- Kč (balík bude odeslán přepravní službou PPL)

3. Osobní odběr zboží je možný v provozovně: Souběžná 626, 500 12 Hradec Králové.
Osobní odběr je možný vždy po telefonické domluvě v předem domluveném čase.

Na Slovensko odesíláme zboží kurýrní službou PPL
- při platbě na dobírku /při převzetí zboží/ účtujeme dopravné ve výši 299,-- Kč.
Tyto ceny jsou platné pro zásilky do 5 kg. V případě, že zásilka převýší 5 kg bude účtováno dopravné podle skutečné váhy zásilky.

U všech odeslaných zásilek je zákazníkovi umožněno sledování pohybu zásilky na internetových stránkách. 

Pokud objednávka převýší 5000,-- Kč (včetně DPH) poštovné hradí prodávající.
Až do chvíle úplného zaplacení objednávky je zboží majetkem prodávajícího.

 

Reklamace a výměna zboží
 

§ 1829-1838, zákona č. 89/2012 Sb., 
odstoupení od smlouvy
 
Odstoupení od smlouvy
§ 1829
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
 
§ 1830
Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 
§ 1831
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.
(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.
 
§ 1832
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 
§ 1833
Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).
 
§ 1834
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 
§ 1835
Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 
§ 1836
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu
a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo
b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.
 
§ 1837
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Reklamace a záruka

Záruční doba je vždy 24 měsíců
(není-li v záručním listě uvedeno jinak). Záruka se vztahuje vždy jen na výrobní vady nikoliv na běžné opotřebení výrobku či vady vzniklé nesprávným používáním.

Reklamace se nevztahuje na poškození zboží při přepravě. V tomto případě nese odpovědnost dopravce. Kupující je povinen zkontrolovat stav zboží při převzetí a při zjevném poškození přepravního obalu zboží nepřebírat. Podpisem na dodacím listě kupující dopravci stvrzuje, že zboží došlo v pořádku.

Reklamované zboží je kupující povinen poslat na adresu prodávajícího doporučeně s uvedením vady výrobku a s návrhem na řešení. Zboží poslané na dobírku prodávající nepřevezme. 
Kupující je povinen reklamované zboží zabalit řádným způsobem, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží při transportu díky nedostatečnému obalu. Kupující neodpovídá za další škody vzniklé u přepravce vlivem nešetrného zacházení se zbožím.

Při reklamaci je doporučeno nejprve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodávajícího a domluvit se na postupu při reklamování zboží.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Registrace:

Registrace není povinná a nakupovat mohou i neregistrovaní zákazníci. V případě, že se rozhodnete stát se registrovaným uživatelem, nemusíte při každém nákupu vyplňovat údaje potřebné k doručení zboží. Můžete dostávat aktuální informace o novém či zlevněném zboží apod.. Registrovaní uživatelé jsou dále zařazeni do systému slev a výhod, o nichž budou pravidelně informováni na

e-mail nebo na stránkách www.veselyklaun.cz.


Ochrana osobních údajů:

Všechna osobní data poskytnutá prodávajícímu jsou důvěrná a nejsou poskytována třetím osobám, pokud to není nutné k bezproblémovému doručení zboží (tím se myslí poskytnutí adresy příslušnému dopravci).
Souhlas s uložením dat do databáze internetových stránek
www.veselyklaun.cz dává kupující prodávajícímu odesláním registrace. V případě, že bude chtít kupující existující registraci zrušit, stačí zaslat žádost s uvedením přihlašovacího jména a hesla na e-mail: obchod@veselyklaun.cz a jeho údaje budou z databáze ihned odstraněny.

V Hradci Králové dne 31.1.2022

Ilona Fišerová
www.veselyklaun.cz
 
 

Copyright © 2015 Veselý Klaun.cz | vyrobil INET-SERVIS.CZ